Hoppa till sidans innehåll

Uppsala klätterklubbs årsmöte 2020 uppskjutet tills ny tid meddelas.

11 MAR 2020 22:29
Nytt datum för årsmötet kommer utlysas så snart situationen medger. Plats: Stallets klätterhall, Dag Hammaskjölds väg 58, Uppsala
 • Uppdaterad: 19 MAR 2020 00:43

På grund av den rådande situationen med Corona-virusets spridning har styrelsen, med revisorns godkännande, beslutat att skjuta upp klubbens årsmöte enligt gällande rekommendation från Riksidrottsförbundet. Detta dels för att bidra till minskad smittspridning i samhället, men även för att ett årsmöte ska kunna genomföras där alla medlemmar har möjlighet att delta och på så vis är demokratiskt godtagbart. Ett nytt datum för årsmöte kommer utlysa så snart situationen medger det. Till dess att nytt årsmöte hållits sitter nuvarande styrelse kvar. Alla årsmötehandlingar, såsom bokslut och verksamhetsberättelse, kan erhållas från styrelsen på begäran.

Styrelsen Uppsala klätterklubb,

genom ordförande Henrik GezeliusKlubben bjuder på kaffe/te och uppmuntrar till medhavd egen förtäring i vår förenings frilufts-anda i vår nya klubblokal Stallets klätterhall.

Ingen klättring tillåten under mötet, eventuell klättring måste vara avslutad senast 15 min innan. I samband med årsmötet kommer vi informera om de spännande saker som händer i föreningen och ha utlottning av klätter-prylar för de närvarande. Alla handlingar såsom förvaltningsberättelse, verksamhetsplan mm kommer finnas tillgängliga senast en vecka innan mötet och kan då fås genom att kontakta styrelsens epost och kommer även finnas tillgängligt på plats vid årsmötet. Nomineringar till styrelsen är välkomna, det är även välkommet att nominera sig själv om man vill engagera sig i klubbens vidare utveckling. Kontakta gärna styrelsen i förväg med nomineringar eller om ni har frågor.

Meddela helst i förväg om ni kommer så vi vet hur mycket kaffe vi ska koka. För att ha rösträtt på mötet måste man ha betalt medlemsavgift, men alla är välkomna!

Skriv ut årsmötes-kallelsen!

Förslag till föredragningslista

Uppsala klätterklubbs årsmöte 2020

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
  räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen förseslår fortsatt reducerad medlemsavgift för ledare av barngrupper.
 10. Fastställande av arvoden till förtroendevalda i styrelsen.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
  verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  Styrelsens förslag på ändring av stadgar enligt bifogat förslag
 13. Val av
  a. föreningens vice ordförande för en tid av 2 år. Ordförande och kassör valdes vid
  senaste ordinarie årsmöte och sitter kvar ytterligare 1 år;

  b. 2 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, varav 1 ledamot har avsagt sig uppdaraget i förtid och behöver ersättas. 1 ledamot har 1 år kvar på sitt uppdrag;
  c.1 suppleant i styrelsen, 1 suppleant har 1 år kvar på sitt uppdrag; fastställande av turordning mellan dem;
  d. En revisor jämte 1 suppleanter för en tid av ett år;
  e. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; 14. Övriga frågor.

  Styrelsens föreslår ändring av stadgar under punkter angående FÖRENINGENS MEDLEMMAR

  10 § Medlemskap. Förtydligande om hur medlemskap ingås: Första meningen

  “Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.”

  ersätts av:

  “Medlemskap erhålls när man betalar in medlemsavgiften till Uppsala Klätterklubb   innevarande kalenderår, vid betalning efter 15/12 innefattar det även medlemskap under kommande kalenderår.”

  11 § Utträde. Förslag på ny lydelse i enlighet med rekommendationer från Svenska klätterförbundet:

  andra stycket

  “Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. “

  ersätts av:

  “Medlem som inte har betalat medlemsavgift för året får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall 2 månader efter kalenderårets slut (sista februari) genom att personen avförs från medlemsförteckningen.”
 

 

 

 

Skribent: Magnus Torssell
Epost: Adressen Gömd

I samarbete med

c2 logga

Postadress:
Uppsala KK - Klättring
c/o Henrik Gezelius, Prästgårdsgatan 13A
75230 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info