Hoppa till sidans innehåll

Uppsala klätterklubbs årsmöte 2020 - nytt datum, online

11 MAR 2020 22:29
Onsdag 2020-06-10, kl 19:00,
Plats: Online på video-plattformen zoom
 • Uppdaterad: 17 MAJ 2020 23:33

Efter att ha skjutit upp årsmötet p g a risken för smittspridning väljer vi nu att utlysa ett digitalt årsmöte. Vi är medvetna om att det inte är i enlighet med föreningens stadgar, men vi följer i detta fall Riksidrottsförbundets och svenska myndigheters rekommendationer som under anger att rådande situation är extraordinär och att myndiheternas påbud står står över föreningars stadgar.

Styrelsen har gjort bedömningen att bästa förutsättningarna för att kunna genomföra ett demokratiskt godtagbart årsmöte är att vi genomför det digitalt, främst av anledningen att alla medlemmar då ges möjlighet att medverka, även om man skulle vara drabbad av smitta (eller symptom) och även att vi formellt inte bör kalla samtliga medlemmar till en sammankomst som ett årsmöte då vi i dagsläget är över 200 medlemmar (!). Årsmötet kommer i första hand behandla formalia, inlkusive föreslagna stadgeändrignar enligt nedan, men vi kommer även informera om de spännande saker som händer i föreningen.

Alla handlingar såsom förvaltningsberättelse, verksamhetsplan mm finns tillgängliga och kan då fås genom att kontakta styrelsens epost. Nomineringar till styrelsen är varmt välkomna då en ledamot kommer avgå pga flytt. Det är även välkommet att nominera sig själv om man har någon fråga man brinner för, eller generellt vill engagera sig i klubbens vidare utveckling och klättringen i Uppsala. Kontakta gärna styrelsen i förväg med nomineringar eller om ni har frågor.

Anmälan måste ske i förväg senast två dagar innan på epost This is a mailto link, länk till mötet kommer därefter skickas ut till anmälda deltagare per epost. För att kunna delta krävs installation av programvaran zoom på dator eller telefon. Inget konto krävs för att delta på mötet, man får en länk, ett mötesnummer och eventuellt ett lösenord specifikt för detta möte. Länken kommer fungera i förväg så att man har möjlighet att testa sin utrustning innan mötet, gör gärna det så vi kan komma igång vid utsatt tid.

Om någon medlem inte har möjlighet att delta via zoom kontaktas styrelsen som kan ge alternativ lösning för medverkan. För att ha rösträtt på mötet måste man ha betalt medlemsavgift senast i samband med anmälan, men alla är välkomna att delta!

Välkomna!
Uppsala klätterklubbs styrelse

  

Förslag till föredragningslista

Uppsala klätterklubbs årsmöte 2020

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 5. Fastställande av föredragningslista.

  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
   räkenskapsåret.

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret.

 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 1. Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen förseslår fortsatt reducerad medlemsavgift för ledare av barngrupper.

 2. Fastställande av arvoden till förtroendevalda i styrelsen.

 3. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
  verksamhets-/räkenskapsåret.

 4. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

  1. Styrelsens förslag på ändring av stadgar enligt bifogat förslag

 1. Val av

  1. föreningens vice ordförande för en tid av 2 år. Ordförande och kassör valdes vid
   senaste ordinarie årsmöte och sitter kvar ytterligare 1 år;

  2. 2 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, varav 1 ledamot har avsagt sig uppdaraget i förtid och behöver ersättas. 1 ledamot har 1 år kvar på sitt uppdrag;

  3. 1 suppleant i styrelsen, 1 suppleant har 1 år kvar på sitt uppdrag; fastställande av turordning mellan dem;

  4. En revisor jämte 1 suppleanter för en tid av ett år;

  5. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
   ordförande;

 2. Övriga frågor. 

 

Bifogat förslag på ändringar av stadgarna:

Styrelsens föreslår ändring av stadgar under punkter angående FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap. Förtydligande om hur medlemskap ingås: Första meningen

“Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.”

ersätts av:

“Medlemskap erhålls när man betalar in medlemsavgiften till Uppsala Klätterklubb   innevarande kalenderår, vid betalning efter 15/12 innefattar det även medlemskap under kommande kalenderår.”

11 § Utträde. Förslag på ny lydelse i enlighet med rekommendationer från Svenska klätterförbundet:

andra stycket

“Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. “

ersätts av:

“Medlem som inte har betalat medlemsavgift för året får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall 2 månader efter kalenderårets slut (sista februari) genom att personen avförs från medlemsförteckningen.”

Styrelsens föreslår ändring av stadgar under punkter angående ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. Förslag på ny lydelse i enlighet med mall från RF, inkl harmonisering med angänsande paragraf om beslutsförhet. Ny lydelse av 17 §:

“För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

-att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år; 

-att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och

-att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet. 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.”

Skribent: Henrik Gezelius
E-post: Adressen Gömd

I samarbete med

c2 logga

Postadress:
Uppsala KK - Klättring
c/o Henrik Gezelius, Prästgårdsgatan 13A
75230 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: styrelsen.ukk@gmail....

Se all info